תקנון ותנאי שימוש באתר ישפאר מוצרי צריכה בע"מ

ח.פ 5137777813

כללי

outlet.isfar.co.il (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט בבעלות ישפאר מוצרי צריכה בע"מ ("החברה"), שנועד לאפשר לציבור גישה למידע על מגוון המוצרים המיובאים ומשווקים על ידי החברה בישראל (להלן – המוצרים) ומגוון השירותים הניתנים על ידי החברה ולרכוש את המוצרים ON LINE וכן, מידע על המשווקים המורשים של החברה באמצעותם יכולים המשתמשים לרכוש את המוצרים.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה של מוצרים על ידי הלקוחות באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה רשאית, בכל עת, לשנות ו/או לעדכן את הוראות התקנון בלי שתהיה חייבת במסירת הודעה מראש, וכל שינוי כאמור, יחייב את הלקוחות ויחול על רכישות שבוצעו באתר, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר. בהתאם, מתבקש המשתמש/לקוח לקרוא את תנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, לפני ביצוע פעולה כלשהי. מובהר, כי הסכמה לכל הוראות התקנון, הינה תנאי לשימוש באתר לכל מטרה שהיא.

התקנון המחייב הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. לכן, מתבקש הלקוח, לפני כל כניסה לאתר וטרם ביצוע פעולה, לעיין בהוראות התקנון על מנת לוודא את תנאי השימוש לרבות, מדיניות הפרטיות, ולעמוד על השינויים שחלו בהוראות התקנון, ככל שהיו כאלה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות התקנון.

שימוש באתר, לרבות גלישה ו/או רכישת מוצרים על ידי הלקוח, מהווה אישור של הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה וכי הוא מסכים להוראות תקנון זה, לרבות לתנאי מדיניות הפרטיות, המפורטים בתקנון זה ו/או המצורפים לאתר, כפי שיעודכנו מעת לעת, וכן מסכים לפעול על פיהן ללא כל הגבלה או הסתייגות.

הרישום באתר והסכמת המשתמש לקבלת דיוור אלקטרוני מן החברה וכן השימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש ו/או שנוצר או הצטבר באתר לגבי המשתמש כתוצאה מן השימוש באתר יעשה בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של החברה המהווה חלק בלתי נפרד מן התקנון ומתנאי השימוש באתר.

המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע המוצג באתר כל שימוש שאינו תואם את הדין ו/או את הוראות התקנון או מדיניות הפרטיות של החברה.

התכנים המפורסמים באתר או מדוורים בדואר אלקטרוני יכול ויוצגו גם בכל מדיה אחרת לרבות טלוויזיה, אתרים סלולאריים ו/או כל אמצעי תקשורת אחרים.

השימוש בלשון זכר בתקנון, נעשה מטעמי נוחות בלבד, ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

בעלות וזכויות קניין רוחני

האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיו"ב (להלן: "התוכן" או "התכנים") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. נאסר על הלקוח להכניס שינויים, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור כל חלק מן התוכן הכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת והמפורשת של החברה, בכתב.

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם("Domain") , הפטנטים, סימני המסחר, שמות המסחר, המדגמים, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, שיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר הם רכושה הבלעדי של החברה או של צד שלישי, אשר הרשה לחברה להשתמש בהן, והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר אך ורק לחברה (או לצדדים שלישיים נוספים, במידה והם בעלי רישיון לעשות כן). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, לתרגם ו/או לבצע פעולה אחרת כלשהי בכל סוגי הטקסטים ו/או קודים ו/או תמונות ו/או סמני מסחר ו/או כל מידע אחר המופיע באתר אלא אם התקבל אישור החברה לכך מראש ובכתב.

מבלי לגרוע מהאמור, שם החברה וסימני המסחר שלה, לרבות כפי שהם מופיעים באתר, הם קניינה הבלעדי של החברה ואין לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת אישורה של החברה מראש ובכתב.

תוכן האתר

האתר וכל התכנים המצויים בו, מוצגים לציבור כמות שהם(AS-IS) . ולמשתמש לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה בגין ובקשר עם התכנים המוצגים בו (לרבות בשל תכונותיו, מגבלותיו, מאפייניו או התאמתו למשתמש) ו/או בגין השירותים המוצעים בו. החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת שהתוכן המוצג באתר יהיה נכון ומדויק ככל האפשר ואולם, אין בכך כדי למנוע אפשרות שהתוכן לא יהיה שלם או שיהיו בו טעויות, שיבושים ואי דיוקים– ביחס לכל מוצר, שירות, או מידע על מבצעים, בין היתר, עקב מעשים או מחדלים של החברה או מי מטעמה או של צדדים שלישיים. המשתמש פוטר את החברה מכל אחריות בשל המידע ו/או התוכן המובא על ידה באתר ו/או טעויות בו, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש כתוצאה או בקשר עם תוכן או מידע כאמור שיתבררו כלא נכונים ו/או בשל הסתמכות עליו, לרבות בקשר לתיאור המוצרים, מחיריהם וכדומה.

תכונות, דגמים, עיצוב, צבעים או חזות של מוצרים המתוארים או מוצגים באתר, לרבות כל תמונה או הצגה של מוצר הכלולים באתר, הינם לצורכי המחשה בלבד, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

התוכן הכלול באתר הינו למטרות כלליות ואינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ביחס למוצרים המתפרסמים באתר. המשתמש מודע ומסכים לכך שכל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל תוכן אחר המוצג באתר נעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש ועל פי שיקול דעתו הבלעדי; על המשתמש לבצע בעצמו את כל הערכותיו ובדיקותיו לגבי המוצר והוא מוותר ויהיה מנוע מלהעלות כלפי החברה כל טענה או תביעה בקשר עם התוכן באתר.

כל תוכן או מידע המובא באתר בקשר למאפייני המוצר, אשר מקורו בצדדים שלישיים, כגון יצרן המוצר, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, מוצג באתר בהסתמך על מידע שנמסר לחברה על ידי הצד השלישי ולכן, אין ולא תהיה לחברה כל אחריות לגביו.

תנאיו ותוקפו של כל מבצע ו/או של כל מכירה המפורסמים באתר יהיו בהתאם לתנאים שייקבעו ויפורסמו על ידי החברה וכפופים להם, לרבות ביחס למלאי שהוקצב לאותו מבצע ו/או לאותה מכירה כמפורסם בדף המוצר.

המוצרים המוצגים באתר עומדים למכירה באמצעות האתר ו/או אצל המשווקים המורשים עד לגמר המלאי או עד למועד מוקדם יותר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה אינה מתחייבת כי המוצרים המוצגים באתר יימצאו אצל כל אחד מן המשווקים המורשים. החברה שומרת על זכותה לשנות את מועד סיום המכירה של המוצרים או להגדיל את כמות המוצרים המוצעת למכירה, על פי שיקול דעתה ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויותיהם של משתמשים שהזמינו מוצרים והזמנתם אושרה על ידי החברה, לפני מועד השינוי.

 

באתר עשויים להיכלל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, לרבות אתרים של יצרנים. הקישורים נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים. השימוש של המשתמש באתרי האינטרנט המקושרים יעשה באחריות המשתמש לבדו ובכפיפות לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרי האינטרנט המקושרים.

מובהר, כי החברה לא תישא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים, לרבות לתכנים, ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים. החברה אינה מתחייבת כי אתרי האינטרנט האמורים יהיו פעילים וכי הקישורים יאפשרו גישה לאתרים המקושרים.

הגבלת אחריות

השימוש בתוכן האתר, כולו או חלקו, (לרבות סרטוני הדרכה, חוברות הפעלה, מפרטים, מדריכי קניה, מאמרים, הוראות שימוש ו/או תמונות) ו/או בתוכן של צד שלישי לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים באמצעות הפניה או קישור באתר ו/או בפרסומת באתר, ייעשה על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד החברה בקשר לתוכן באתר, לרבות תוכן לגבי מוצרים ו/או מבצעים, בגין כל נזק ישיר או עקיף הנובע משימוש או כניסה כאמור ו/או בשל הסתמכות על תוכן המוצג באתר או תוכן של צד שלישי ו/או בשל פגיעה בפרטיות בעקבות או כתוצאה משימוש כאמור.

ידוע למשתמש, כי האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, ניתנים על ידי החברה במצבם כפי שהם (AS-IS) ובכפוף לזמינותם (AS AVAILABLE) .

החברה לא תישא בכל אחריות שהיא, מפורשת או משתמעת בקשר עם האתר, לרבות כל תוכן או שירות בו, וכן בקשר עם התאמתם למטרה ספציפית ו/או לדרישות המשתמש.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל בפרק "תוכן האתר", החברה או מי מטעמה, לא תישא בכל אחריות שהיא, לנזק או אבדן, ישיר או עקיף, לרבות נזק נלווה, תוצאתי, אקראי או פיצויים (ובכלל זה פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד רווחים, הפסקות והפרעות עבודה, הפסד או אובדן מידע עסקי, פגיעה במוניטין, וכל הפסד או נזק כספי אחר), הנובעים מן השימוש באתר, או בכל תוכן או שירות בו, או בכל שימוש בהם, ולרבות:

(1) שימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא.

(2) הודעות ו/או קבצים שנתקבלו אצל המשתמש במהלך ו/או עקב השימוש באתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו.

(3) שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר, בין על ידי החברה ובין על ידי צדדים שלישיים.

(4) כל מעשה ו/או מחדל המתבצע בתוכן האתר או בקשר עמו לאחר מסירתו לצדדים שלישיים.

(5) הפרעות, זמינות ותקינות של האתר, לרבות כל תוכן ו/או שירות בו, מכל סיבה שהיא, ולרבות אלו הנובעים משיבושים או מכשלים ברשת האינטרנט או ברשת הטלפוניה.

(6) נזק או אובדן אשר נגרם כתוצאה משגגה, טעות, אי דיוק וכיוצא בזה בתוכן באתר.

למרות האמור לעיל, ואם וככל שיקבע כי החברה אחראית לנזק כלשהו, אחריותה של החברה מוגבלת לסכום השווה לשווי המוצר מושא האחריות והיא לא תחוייב, בשום מקרה, לשלם סכום הגדול מסכום השווה לשווי המוצר.

המשתמש מתחייב, כי יפצה וישפה את החברה או מי מטעמה, מיד לדרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או מכל חיוב שיושת על החברה שבהתאם להוראות תקנון זה אין על החברה אחריות לגביו.

 

 

זמינות וגישה לאתר

החברה רשאית להתנות את הכניסה לאתר ו/או את השימוש בו ברישום של פרטי המשתמש ו/או בתשלום על ידי המשתמש.

החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר, כולה או חלקה, באופן זמני או קבוע, ומבלי שתהיה למשתמש כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

החברה לא תהא אחראית לכל תקלה, הפסקה, או שיבוש בפעילות התקינה של האתר (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי תקשורת, ברשת אינטרנט וכיוצא בזה).

מבלי לגרוע מן האמור, מובהר כי החברה לא תישא באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בפעילות האתר.

סמכות שיפוט וברירת דין

הוראות התקנון וכל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד.

לבתי המשפט של מחוז תל-אביב-יפו נתונה סמכות השיפוט הבלעדית והיחודית לדון בכל מחלוקת בין החברה למשתמש/ים בכל הנוגע לשימוש באתר לרבות בכל הנוגע להוראות תקנון זה או כל מסמך אחר לרבות מדיניות הפרטיות ומדיניות ביטול עסקאות.

מדיניות פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר ו/או המשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. בהתאם, החברה גיבשה מדיניות פרטיות, המוצגת באתר, שמטרתה להביא לידיעת המשתמשים באתר את האופן שבו היא משתמשת במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר וכן את אופן השימוש בתוכן המצוי באתר על ידי המשתמש.

תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים באתר, מהווים חלק בלתי נפרד מן התקנון ותנאי השימוש באתר. החברה רשאית לשנות, מעת לעת, ועל פי שיקול דעתה, את הוראות מדיניות הפרטיות, על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

Cookies

 1. לידיעתך – השירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels ,sdk's , google analytics(להלן יחדיו "Cookies " ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, שירותיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

1.2. עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או יישומון של משתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הקבוצה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר שלך.

1.3. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרי הקבוצה, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר הקצה שלך ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

1.4. עוגיות המופעלות באתר עשויות להיות גם מטעם צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook בהם עושה הקבוצה שימוש.

1.5. למידע נוסף על השימוש ב-Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות: ובמידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:

Google privacy ;Facebook privacy

אם תרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות גם לאחת מהכתובות שלהלן:

http://www.aboutads.info/choices ; https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

ופרטנית ביחס לגוגל:

google analytics opt-out

google privacycheckup

1.6. תוכל גם לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, ולחסום שימוש בעוגיות. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד. לתשומת ליבך, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים.

 

רישום

רכישה של מוצרים ושירותים על ידי משתמש באמצעות האתר מותנית ברישום לאתר ובמסירת פרטים בסיסיים כנדרש בדף ההרשמה. במסגרת ההרשמה על כל משתמש למסור פרטים הנדרשים בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, מס' כרטיס אשראי, תוקף וכל פרט אחר אשר נדרש למוסרו בדף ההרשמה.

המשתמש מצהיר ומתחייב, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון, מלא ומדויק. המידע שמסר הלקוח וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה (מאגר רישום 990078528) ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה ובהתאם להוראות כל דין. מובהר כי חל איסור על מסירת פרטים אישיים כוזבים, שעלולה להוות עבירה פלילית עפ"י חוק העונשין והעובר אותה צפוי לעונשים ו/או הליכים אזרחיים עקב ובגין הנזקים שנגרמו לחברה כתוצאה משיבוש הליכי המכירה.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע הנ"ל; מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. הרישום באתר מהווה הסכמה מפורשת של המשתמש לקבלת חומר פרסומי ושיווקי מהחברה ו/או גורמים אחרים אשר יעניקו לחברה שירותים או הטבות, באמצעי המדיה השונים לרבות באמצעות דיוור ישיר.

 

משתמש שנרשם באתר זכאי לבקש מהחברה בכל עת, בהודעה בכתב לחברה, בפקס או בדואר אלקטרוני, לדרוש כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של החברה וכי ברצונו למחוק את שמו מרשימת הדיוור של החברה. במקרה של דרישה כאמור, החברה תנהג, בכפוף להוראות הדין החל, בהתאם לבקשתו. ביטול הרישום יבוצע החל בתחילת החודש הקלנדרי שלאחר מועד מסירת הבקשה לביטול הרישום על ידי המשתמש.

המשתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל במידע ומאשר כי השימוש בו לא ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

מדיניות מכירת מוצרים ואספקתם

האתר עשוי להציע ללקוחות רכישה של מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות, והכול בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם.

כללי :

המחירים המתפרסמים באתר לצד המוצרים המוצעים למכירה, לרבות בדפי המוצר, הינם המחירים הרגילים של המוצרים עפ"י מחירון החברה. בהתאמה, מחיר המוצרים במבצע ו/או מחיר מיוחד שלהם, שיוצג באתר, מעת לעת, הינם מחירים מוזלים לעומת המחיר לצרכן, כפי שידוע לחברה.

המחירים המוצגים [אינם] כוללים מע"מ [ובעת הרכישה יתווסף אליהם מע"מ כדין]. הלקוחות עשויים להיות זכאים להנחה מן המחירים הרגילים, בכפוף לקבלת קוד הנחה מהחברה. על מנת ליהנות מההנחה, על הלקוח להקליד בסיום ההזמנה את קוד ההנחה שקיבל מהחברה בסיום ההזמנה. למניעת ספק, מובהר כי החברה תהיה רשאית בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הזכות להנחה או להפחית את שיעורה באמצעות מסירה הודעה על כך באתר .

על המשתמש לבדוק את מחיר המוצרים והתאמתם למחירי השוק לפני שהוא מבצע הזמנה לרכישת מוצרים באמצעות האתר, והחברה ממליצה למשתמשים לבצע בדיקה של מחיר המוצרים והתאמתם למחירי השוק לפני ביצוע הזמנה כאמור.

בנוסף למחיר המוצרים, אפשר שיתווספו להזמנה גם עלויות נוספות, כפי שיפורטו באתר, לרבות עלויות הובלה.

רכישת המוצרים באמצעות האתר תתאפשר עד גמר המלאי של המוצר המוצע או עד למועד שיקבע על ידי החברה, עפ"י שיקול דעתה.

כל המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם מוצרים חדשים באריזתם המקורית, אלא אם נאמר אחרת.

חלק מן המוצרים המוצעים למכירה באתר מלווים בתמונות (אשר נועדו להמחשה בלבד) ובמפרטים טכניים. במקרה של הבדל בין התמונה של המוצר לבין המפרט הטכני, יגבר התיאור במפרט הטכני ו/או באתר על התיאור של המוצר בתמונה.

בכל הנוגע למוצרי טכנולוגיה, מחשבים ומכשירים סלולאריים, מובהר כי נפח האחסון הפנוי לשימוש בהם, קטן מנפח האחסון הכולל של המכשיר, עקב התקנת מערכת הפעלה, חלוקה למחיצות פנימיות במכשיר, התקנת תוכנות ו/או אפליקציות שונות וכדומה. למידע נוסף ניתן לפנות לאתר היצרן או ליצרן עצמו.

החברה משקיעה מאמצים רבים על מנת שהמוצרים המוצעים למכירה באתר יהיו מעודכנים. היה וכתוצאה מטעות, המוצר שנמסר לרוכש, לרבות המפרט הטכני אינו תואם את המפרט של המוצר המופיע באתר, תהיה לרוכש הזכות לבטל את הרכישה ולקבל לידיו את מלוא התשלומים ששולמו על ידו עבור המוצר לפני מועד הביטול.

 

 

 

רשאים לרכוש מוצרים באמצעות האתר משתמשים אשר עומדים בתנאים המצטברים הבאים:

 • הם בני 18 ומעלה בעלי תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. היה והרוכש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את השימוש באתר כמאושר על ידי האפוטרופוס.

 

 • המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, בעל תא דואר אלקטרוני ובעל כתובת בישראל.

 

 • המשתמש נרשם לאתר בהתאם להוראות תקנון זה וכנדרש בדף הרישום.

מניעת גישה לאתר ואפשרות לרכישת מוצרים ON LINE

לחברה נתונה הרשות, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמשים את הגישה לאתר ו/או למנוע רכישת מוצרים באמצעותו בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) המשתמש מסר פרטי זיהוי שגויים או כוזבים; (ב) המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים, לרבות אי ציות לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות; (ג) קיים חוב של המשתמש לחברה או שהמשתמש חרג ממסגרת האשראי שאושרה לו על ידי החברה (ככל שניתנה), בהתאם לכרטסת החברה וספריה; (ד) כרטיס האשראי של המשתמש נחסם או הוגבל בשימוש; ו-(ה) התנהגותו של המשתמש איננה הולמת או שהוא עושה שימוש לא ראוי באתר לרבות אי ציות לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות.

אופן ההזמנה והטיפול בה:

הלקוח ימלא בשדות המתאימים באתר את כל פרטי ההזמנה הנדרשים ויאשרם. ההזמנה תירשם במחשבי החברה ובכפוף לאישורה כאמור להלן, יישלח ללקוח אישור בדואר אלקטרוני תוך 24 שעות מסיום הליך ביצוע ההזמנה.

מובהר, כי הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה, רק רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה יחייבו את החברה והם יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

התשלום בגין ההזמנה ואישורה יתבצעו כדלקמן:

(א) לקוח ללא מסגרת אשראי – התשלום יתבצע כחלק מתהליך ההזמנה באמצעות כרטיס אשראי שפרטיו יימסרו לחברה. ההזמנה תאושר רק לאחר קבלת אישור מחברת כרטיסי האשראי ובכפוף ליתר הוראות התקנון ותנאי הרכישה.

(ב) לקוח עם מסגרת אשראי – התשלום יתבצע במועד הפירעון של האשראי על פי תנאיו. במקרה שבמועד ההזמנה סה"כ חובו של הלקוח לחברה עלה על מסגרת האשראי, יידרש הלקוח, כתנאי לאישור ההזמנה לשלם באופן מיידי את סכום ההזמנה באמצעות כרטיס האשראי. ההזמנה תאושר רק לאחר אישור מחלקת המכירות של החברה, וככל הנדרש, גם קבלת אישור של חברת כרטיסי האשראי, ובכפוף ליתר הוראות התקנון ותנאי הרכישה.

במקרה שהעסקה לא אושרה על ידי החברה ו/או חברת האשראי, יקבל הרוכש הודעה מתאימה מן החברה. לצורך השלמת הרכישה, יידרש הלקוח ליצור קשר טלפוני עם מוקד המכירות של החברה ולהסדיר את התשלום עבור המוצר תוך יום עסקים אחד.

בקשה של לקוח לשינוי פרטי כרטיס אשראי או אופן החיוב, ככל שתאושר על ידי החברה על פי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להיות מחויבת בתשלום עמלה על ידי חברת כרטיסי האשראי (ככל שתאושר על ידי חברת כרטיסי האשראי) והלקוח מתחייב לשאת בתשלום העמלה, אם תידרש כזו.

 

 

אספקה והובלה של מוצרים :

 1. החברה מתחייבת להוביל ולספק כל מוצר שנרכש באמצעות האתר לכתובת בישראל שנמסרה על ידי המשתמש/הרוכש בעת ביצוע ההזמנה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם נאמר אחרת באתר. מובהר, כי לא יבוצעו משלוחים מחוץ לישראל, אלא אם תסכים החברה, במפורש, לעשות כן ובתנאים שייקבעו על ידה.
 2. בכפוף לאישור ההזמנה כאמור ותשלום מלוא מחיר המוצר על ידי המשתמש/הרוכש, תפעל החברה לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים.
 3. מובהר כי באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה תהא רשאית לספק את המוצר לרוכש במקום סמוך, אשר יתואם עמו מראש. החברה תעשה מאמצים לספק מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית במועד, ואולם באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד [14] יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור באספקת המוצר.
 4. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא מעלית או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף או אמצעים מיוחדים.

במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל כאמור, החברה  תהא רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום בגין הובלה רגילה, בהתאם למפורט בדף המכירה של המוצר .

 1. הוראות מדריך הדואר של חברת דואר ישראל בע"מ יחולו על כל אספקה והובלה של מוצר באמצעות דואר ישראל, ויחייבו את הלקוח. מובהר, כי ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצא בזה, רשאית החברה למסור את המוצר לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב, ותימסר על כך הודעה מתאימה למשתמש/הרוכש.
 2. זמני אספקת המוצרים כפי שהם מצוינים בדף המכירה מחושבים על פי ימי עסקים, (להבדיל מימים רגילים) דהיינו, חמישה ימי עבודה בשבוע (ימי א' עד ה') לא כולל ימי שישי/שבת, ערבי חג וימי חג.
 3. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, לקוח שרכש מוצר יהא רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי ממחסניה של החברה בכתובת למרלו"ג אוריין 1, רחוב התאנה 6, לב הארץ

ראש העין רחוב המדע 4 אשדוד בהתאם לרשום בהזמנה.

 

 1. ראש העיןlככל שאיסוף עצמי כאמור אפשרי בקשר למוצר מסוים, כפי שיפורט בדף המכירה של המוצר. יובהר, כי איסוף עצמי כפוף לתיאום מראש עם נציגי שירות הלקוחות של החברה.
 2. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של נציג מטעם המשתמש, או את חתימתו של הנציג על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 3. במקרה של אספקת מוצר הדרוש רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם המשתמש שהזמין את המוצר בהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה.
 4. במקרה של עיכוב באספקת המוצר למשתמש מעבר למועד האספקה הקבוע בדף המכירה של המוצר, יידע המשתמש את החברה על העיכוב שאירע מהר ככל האפשר. ככל שהמשתמש לא יידע את החברה על דבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב המשתמש כמי שמסכים לעיכוב בקבלת המוצר, ולא תהיה לו כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה, בגין האיחור באספקת המוצר.

אם המוצר הנרכש לא ניתן להובלה במעלית או אינו ניתן להובלה  בחדר מדרגות באופן שמחייב שימוש במנוף לצורך ביצוע ההובלה, האחריות להובלת המוצר ולנשיאה בתשלום הנדרש לצורך ההובלה המיוחדת, יחול וישולם על ידי המשתמש.

 

ביטול עסקה :

ביטול על ידי החברה - מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם המשתמש, (גם לאחר שנשלחה למשתמש הודעה על אישור ההזמנה). התקשרות שבוטלה, לא תזכה את המשתמש בכל פיצוי ו/או סעד אחר שהוא ולא תהיה למשתמש כל טענה או תביעה כנגד החברה:

 1. אם אירעה טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו ו/או עלויות נוספות הכרוכות בהזמנה על בסיסם נערכה ההזמנה.
 2. בכל מקרה שגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו, ימנעו או ישבשו את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
 3. אם המשתמש לא מילא אחת או יותר מהתחייבויותיו, לרבות, ההתחייבות לתשלום מחיר המוצר שהזמין ו/או שהמשתמש מסר פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים, וכן במקרה שחברת כרטיסי האשראי  לא אישרה את העיסקה.

ביטול על ידי המשתמש/הרוכש – למשתמש/הרוכש נתונה הזכות לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 (החוק) ובכפוף לאמור בו, כפי שמופיע בתקנון ביטול עסקה. ביטול עסקה של מוצר שסופק למשתמש, כפוף להשבת המוצר באריזה המקורית, וכשהוא שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. עלות ההשבה תחול על המשתמש ותשולם על ידו.

התיישנות

מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, המשתמש/הרוכש מודע, מסכים ומאשר בזאת כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או טענה, ו/או דרישה כנגד החברה ו/או צדדים שלישיים בכל הנוגע לשימוש באתר על ידי המשתמש ו/או למוצרים המוצגים באתר, תוגבל לתקופה של 6 חודשים וכל הצדדים רואים בכך כהסכם מיוחד ביחס לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

שונות

תנאי התקנון המפורטים לעיל אינם יוצרים ולא יפורשו כיוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד מעביד, סוכן או שלוח בין הלקוח לבין החברה.

אם ייקבע כי תנאי מתנאי התקנון הוא בלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, תנאי זה ימחק מן התקנון וכל יתר תנאי התקנון יוותרו בתוקף ויחייבו את המשתמש לכל דבר וענין.

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בין המשתמש לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ולרכישת מוצרים באמצעותו והם מבטלים כל מצג, הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, שנעשו, אם בכלל, על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

 

יצירת קשר

בכל עניין, שאלה ו/או בקשה, אנא פנו אל שירות הלקוחות של החברה באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו sherut@isfar.co.il , או בטל' 09-9711700.