מדיניות פרטיות – ישפאר מוצרי צריכה בע"מ

מדיניות פרטיות באתר ישפאר מוצרי צריכה בע"מ (החברה)

ח.פ 5137777813

 

 • כללי

 הכללים המהווים את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר החברה קובעים, בין היתר, את האופן שבו עושה החברה (מספר חברה 513777813) שימוש במידע שנמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש של המשתמשים באתר, הנשמר במאגר מידע המצוי בבעלות החברה.

 1. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מהתקנון ומתנאי השימוש באתר. המונחים המהווים חלק ממדיניות הפרטיות ומופיעים גם בתקנון יפורשו על פי הגדרתם בתקנון, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.
 2. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

באפשרות המשתמשים באתר לפנות לחברה בבקשה להסיר עצמם ממאגר המידע באמצעות  פנייה לחברה בכתובת ספיר 7 הרצליה פיתוח, או באמצעות הדוא"ל  sherut@isfar.co.il

 

 • איסוף ושימוש במידע
 1. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במועד רכישת המוצרים (כמפורט בסעיף 1 לעיל) ו/או במידע אשר הצטבר על המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, וכן על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים. בנוסף, רשאית החברה לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לצרכיה הבלעדיים ו/או באמצעות העברתו לצדדים שלישיים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי החברה תהא רשאית למסור מידע אשר הצטבר על המשתמש לצד ג' לצורך ביצוע שירותים מטעמה, ובין היתר לצורך מתן שירותי אחריות ותחזוקה למוצרים.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף לכך שהמשתמש מסר לחברה את פרטי ההתקשרות שלו ואישר את הסכמתו לקבלת דיוור ישיר, תהא החברה רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או בפרטי התקשרות אחרים שמסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של החברה ו/או של צדדים שלישיים. המשתמש יהיה רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע כאמור.

 

 

 

 1. האתר עושה שימוש בתוכנות מסוג "עוגיות "(Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. המידע בעוגיות מוצפן והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.
 2. מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש ו/או רישום לאתר, תהיה החברה רשאית לשתול במחשב המשתמש קבצים  (Cookies).המאפשרים לחברה לזהות את המשתמש בעת הגלישה באתר. הסרת קבצים אלה תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן. השימוש בקבצים כאמור ו/או במידע שנאסף בעזרתם, יתבצע על פי ובכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות.
 3. משתמש המתנגד לשימוש ב- ,Cookiesיוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך מוזמן המשתמש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. עם זאת מובהר כי נטרול ה- Cookies  עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.
 • מסירת מידע לצד שלישי
 1. החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש (למעט כמפורט בסעיף ב' לעיל), לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
  • על פי הסכמה מפורשת של המשתמש.
  • בכל מקרה בו הפר המשתמש את התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון, מדיניות הפרטיות או להוראות כל דין.
  • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.
  • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
  • בכל מקרה בו תחליט החברה עלפי שיקול דעתה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה ו/או למשתמש ו/או לצדדים שלישיים.

 

 

  • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שהם יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.
  • מובהר, כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותה של החברה להעביר לצדדים שלישים מידע אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.
 • תכנים, כתבות ופרסומות

באתר עשויי להיות מוצג תוכן של צד שלישי (כהגדתו בתקנון). השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים. כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר ו/או בפרסומת באתר הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

 • אבטחת מידע

 

החברה מטמיעה ומיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע, תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות, כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו לה על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה.

מבלי לגרוע מן האמור מובהר, כי החברה לא מתחייבת, שהאתר יתנהל ללא כל הפרעה, ו/או שהאתר ו/או הנתונים שנאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכל משתמש מאשר את הסכמתו לכך שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אבדן, ישירים או עקיפים, שנגרמו לו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

 • Cookies

 

 1. לידיעתך – השירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels ,sdk's , google analytics(להלן יחדיו "Cookies " ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לפרופיל שלך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית השימוש בשירותים, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות ותכנים הרלבנטיים אליך, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות, שירותיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

1.2 עוגיות, באופן כללי ובתמצית, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או יישומון של משתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הקבוצה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר שלך.

1.3. העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרי הקבוצה, כתובת ה-IP שלך, מאפייני מכשיר הקצה שלך ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. המידע בעוגיות מוצפן, והקבוצה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשביה או של מי מטעמה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

1.4. עוגיות המופעלות באתר עשויות להיות גם מטעם צד ג' – למשל עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics ו/או שימוש בכלים של חברת Facebook בהם עושה הקבוצה שימוש.

1.5. למידע נוסף על השימוש ב-Cookies באמצעות צדדים שלישיים תוכל לפנות לכתובות: ובמידה ותרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות לאחת מהכתובות שלהלן:

Google privacy ;Facebook privacy

אם תרצה להסיר עצמך מהשימוש בכלים אלו או דומים, תוכל לפנות גם לאחת מהכתובות שלהלן:

http://www.aboutads.info/choices ; https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

ופרטנית ביחס לגוגל:

google analytics opt-out

google privacycheckup

1.6. תוכל גם לשנות את הגדרות הדפדפן בו אתה משתמש, ולחסום שימוש בעוגיות. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא יפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות הדפדפן כאמור הינו באחריותך בלבד. לתשומת ליבך, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים.