תקנון מבצע "קנה ממגוון הכיריים/תנורי LENCO וקבל מתנה פלאנצ'ה מקצועית"

1. הגדרות:

בתקנון זה למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:

'ישפאר' ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, ח"פ 513777813 מרחוב ספיר 7, הרצליה פיתוח.

'האתר' אתר האינטרנט שבכתובתו WWW.ISFAR.CO.IL

'המשווקים המורשים' המשווקים המופיעים ברשימת "המשווקים המורשים" באתר.

 'המבצע' מבצע "קנה ממגוון הכיריים / תנורי LENCO וקבל מתנה פלאנצ'ה מקצועית"

 שנערך על ידי ישפאר, ואשר תקנון זה מסדיר וקובע את תנאיו.

'המשתתף' אזרח או תושב ישראל העונה על כל אלה:

(1) לקוח פרטי שמלאו לו 18 (שמונה עשרה) שנים ביום השתתפותו במבצע;

(2) רכש במהלך תקופת המבצע מוצר מן המוצרים המשתתפים במבצע לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי;

(3) עמד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה.

 

כל אדם אשר עומד בתנאים אלה יהיה זכאי להשתתף במבצע.

מובהר בזאת, כי אדם אשר לא מלאו לו 18 שנים, לא יהיה רשאי להשתתף ולזכות בהטבה במסגרת המבצע.

'תקופת המבצע' מיום ה18.3.19 ועד יום 30.4.18 או עד גמר מלאי ההטבה ו/או המוצרים המשתתפים במבצע, לפי המוקדם.

יובהר כי תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות הפעילות המסחריות של המשווקים המורשים.

'המוצרים המשתתפים במבצע' כיריים ותנורי LENCO למעט דגם: LH-604IX ולמעט מוצרים מעודפים, פגומים, מסוגי ב' ומתצוגות.

 

מלאי מינימלי של המוצרים המשתתפים במבצע, המצוי בידי ישפאר: 300 יחידות.

מחירי המוצרים המשתתפים במבצע נקבעים על ידי המשווקים המורשים בלבד ולפי שיקול דעתם הבלעדי.

המחיר של המוצרים המשתתפים במבצע עשוי להיות שונה בנקודות המכירה של המשווקים השונים.

'התקנון' או 'תקנון המבצע' תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת כמפורט להלן.

2. כללי:

2.1 רק משתתף שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי למימוש ההטבה. בכל מקרה בו משתתף ינהג שלא על פי כללי המבצע והוראותיו, תהיה ישפאר רשאית לפסול משתתף זה, ולמשתתף לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד ישפאר בקשר לכך.

2.2 בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר המבצע, למעט הודעה מטעם ישפאר בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.3 ישפאר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן לשנות את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, סוג או שווי ההטבה הניתנת במסגרתה וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשווקים המורשים ובאתר ישפאר.חברת ישפאר רשאית להפסיק את ההטבה בכל עת, בהודעה מוקדמת של 48 שעות.

2.4 תנאי תקנון המבצע מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד אך מיועדים ומופנים אל גברים ונשים כאחד.

 

3. התנאים למבצע:

3.1 משתתף שיבצע במהלך תקופת המבצע רכישה של מוצר מן המוצרים המשתתפים במבצע יהיה זכאי לקבלת ההטבה, וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:
(א) המשתתף ביצע רכישה של מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע אצל משווק מורשה בלבד במהלך תקופת המבצע. תנאי התשלום יוסדרו בין המשווק המורשה לבין המשתתף.
(ב) המשתתף לא החליף את המוצר או ביטל את העסקה כאמור בסעיף 5 לתקנון זה.

3.2 המשתתף והמשווק המורשה אינם רשאים להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת הטבה אחרת חלף הטבה זו.

 

4. מימוש ההטבה:

4.1 משתתף שעמד בתנאי תקנון זה, לרבות אלו המפורטים בסעיף 3 לעיל (התנאים למבצע), יהא זכאי לממש את ההטבה ולקבל את המוצר שניתן במסגרת ההטבה, בכפוף לתנאים הבאים:
(א) המשתתף מימש את ההטבה במעמד רכישת המוצר המשתתף במבצע בלבד;
(ב ) המשתתף מימש את ההטבה בחנות המשווק המורשה בה נרכש המוצר המשתתף במבצע.

4.2 מימוש ההטבה באחריות המשווק המורשה בלבד.

4.3 למשתתף לא תעמוד כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ישפאר או מי מטעמה בגין כל עיכוב או דחייה במועד קבלת ההטבה או כל חלק ממנה.

4.4 ישפאר שומרת לעצמה את הזכות לשלוח את מוצר ההטבה במעמד המימוש בחנות המשווק המורשה.

 

5. שינוי או ביטול העסקה:
(א) במקרה של שינוי או החלפת המוצר לאחר הרכישה:

משתתף שהחליף את המוצר שרכש במוצר אחר שאינו נמנה על המוצרים המשתתפים במבצע הנזכרים מעלה, לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב את מוצר ההטבה שקיבל במסגרת המבצע, ככל שקיבל, על כל חלקיו ואביזריו באריזתו המקורית וללא כל נזק. לחילופין באם יבקש הלקוח להשאיר את הפלאנצ'ה ברשותו, ירכוש אותה במחיר המלא קרי 199 ₪ כולל מע"מ.

(ב) במקרה של ביטול עסקה:

משתתף שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של המשווק המשתתף במבצע, ישיב את מוצר ההטבה שקיבל במסגרת המבצע, ככל שקיבל, על כל חלקיו ואביזריו באריזתו המקורית וללא כל נזק.

(ג) במקרה של נזק למוצר:

משתתף שבחר להשיב את ההטבה כאמור בסעיפים 5א או 5ב, כשההטבה ניזוקה, יחויב במחיר המלא של הערכה.

 

6. שונות:

6.1 המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.

6.2 מכירת המוצרים המשתתפים במבצע בתקופת המבצע מהווה הסכמה של המשווקים המורשים לעמידה בתנאי המבצע.

6.3 פרסום המבצע בערוצי השיווק והמדיה השונים ובנקודות המכירה של המשווקים המשתתפים במבצע, יבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ישפאר.

6.4 האחריות למימוש המבצע מוטלת על המשתתף בלבד. ישפאר לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין במשתתף.

6.5 ישפאר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או שימוש במוצרים המשתתפים במבצע, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

6.6 ישפאר אינה אחראית על אופן הצגת המוצרים המשתתפים במבצע אצל המשווקים השונים, וכן אינה אחראית בשום מקרה לטיב או איכות השירותים שיינתנו בנקודות המכירה בהן יירכשו המוצרים במסגרת המבצע ובכלל.

6.7 הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה נגד ישפאר בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות במבצע הינה שנה ממועד סיום המבצע.

6.8 ההטבה אינה כוללת בתוכה הובלה.

6.9 אין כפל מבצעים.

6.10 טל"ח.

 

____________________________

      ישפאר מוצרי צריכה בע"מ