תקנון מבצע קנה-קבל – מסך טלוויזיה וקונסולה – משחק ספיידרמן

תקנון מבצע קנה-קבל – מסך טלוויזיה וקונסולה – משחק ספיידרמן

1 . הגדרות

בתקנון זה, למונחים הבאים תהיה המשמעות הקבועה בצידם:
"אתר ישפאר": אתר ישפאר (כהגדרתה להלן), בכתובת אתר האינטרנט: https://www.isfar.co.il/

"ההטבה": זכאות לקבלת משחק מחשב ספיידרמן מדגם PPSA-01460 , בקנייה של מסך טלוויזיה
מתוצרת Sony כמפורט להלן, יחד עם קונסולת PS5 מדגם CFI-1116A , באותו מעמד. שווי ההטבה:
249 ש"ח; מוצר ההטבה, עשוי להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ישפאר. המלאי
המינימאלי של מוצר ההטבה, המצוי בידי ישפאר: 50 יחידות.

"המבצע": מבצע "קנה-קבל מסך טלוויזיה וקונסולה – משחק ספיידרמן" שנערך על ידי ישפאר
ואשר תקנון זה מסדיר וקובע את תנאיו.

"המוצרים המשתתפים במבצע": א. קונסולת PS5 מדגם CFI-1116A ; וכן ב. מסכי טלוויזיה
מתוצרת Sony מהדגמים המפורטים להלן בלבד, כמוצרים המשתתפים במבצע אשר הינם חדשים
ובאריזתם המקורית, שיובאו על ידי ישפאר ולמעט מוצר מעודפים, מתצוגה או פגום:

זהות היצרן והדגם מספר סידורי
Sony bravia XR-65A83JAEP
Sony bravia XR-55A90JAEP
Sony bravia XR-65A90JAEP
Sony bravia XR-77A80JAEP
Sony bravia XR-83A90JAEP
Sony bravia XR-75A95JAEP
Sony bravia XR-85A95JAEP
Sony bravia XR-75Z9JAEP
Sony bravia XR-85Z9JAEP
Sony bravia XR-55A83JAEP
Sony bravia XR-50X90JAEP
Sony bravia XR-55X90JAEP
Sony bravia XR-65X95JAEP
Sony bravia XR-65X90JAEP
Sony bravia XR-75X90JAEP

המלאי המינימאלי של כל אחד מהמוצרים המשתתפים במבצע, המצוי בידי ישפאר: 50 יחידות
מכל דגם. מחירי המוצרים המשתתפים במבצע נקבעים על ידי המשווקים המשתתפים במבצע
בלבד ולפי שיקול דעתם הבלעדי. מחירי המוצרים המשתתפים במבצע עשויים להיות שונים
בנקודות המכירה של המשווקים השונים ויוצגו בנקודת המכירה עצמה.

"ישפאר": ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, ח"פ 513777813 , מרחוב ספיר 7 , הרצליה.

"משווקים מורשים" – אך ורק חנויות אשר הוסמכו ע"י ישפאר לשמש כחנויות מורשות למוצרי
Sony . הקביעה אם חנות הינה "חנות מורשה" תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי.
את רשימת החנויות המורשות שתחייב את ישפאר ניתן למצוא במשרדי ישפאר ובאתר ישפאר.
חנויות או סוחרים שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ"משווק מורשה".

"משתתף במבצע": אזרח או תושב ישראל שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר): א) לקוח פרטי
שמלאו לו 18 (שמונה עשרה) שנים ביום השתתפותו במבצע, שרכש במהלך תקופת המבצע מוצר מן
המוצרים המשתתפים במבצע לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי; ב) עמד ביתר התנאים
המנויים בתקנון זה. כל אדם אשר עומד בתנאים אלה יהא זכאי להשתתף במבצע.

"תקופת המבצע": מיום 19.1.2022 ועד יום 20.3.2022 (כולל), או עד גמר מלאי ההטבה ו/או
המוצרים המשתתפים במבצע, לפי המוקדם. תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות הפעילות
המסחרית של ישפאר.

"תקנון": תקנון זה כפי שיעודכן מעת לעת ויפורסם באתר ישפאר.

2 . כללי
2.1 . רק משתתף במבצע שעמד בכל תנאי תקנון זה יהיה זכאי למימוש ההטבה. בכל
מקרה בו משתתף במבצע ינהג שלא על פי כללי המבצע והוראותיו, תהיה ישפאר
רשאית לפוסלו, ולא תהיה לו כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד ישפאר
בקשר לכך.

2.2 . בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים
אחרים כלשהם בדבר המבצע, למעט הודעה מטעם ישפאר בדבר שינוי תקנון זה,
תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

2.3 . ישפאר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן
לשנות את רשימת הדגמים המשתתפים במבצע, סוג, עלות או שווי ההטבה
הניתנת במסגרתה, וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה
מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בסניפי המשווקים
המורשים ובאתר ישפאר.

2.4 . תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד אך מיועדים ומופנים אל
גברים ולנשים כאחד.

3 . התנאים למבצע

3.1 . משתתף במבצע שיבצע במהלך תקופת המבצע (ובאותו מעמד הרכישה) רכישה
של שני המוצרים המשתתפים במבצע יהיה זכאי לקבלת ההטבה, וכל זאת בכפוף
להתקיימות כל התנאים הבאים:

3.1.1 . המשתתף במבצע ביצע רכישה של שני המוצרים המשתתפים במבצע
אצל אחד מסניפי המשווקים המורשים ובמהלך תקופת המבצע,
כשהמוצרים המשתתפים במבצע יובאו על ידי ישפאר והינם חדשים
ובאריזתם המקורית. תנאי התשלום יוסדרו בין הסניף הרלוונטי לבין
המשתתף במבצע, בהתאם להוראות תקנון זה.

3.1.2 . בידי המשתתף במבצע חשבונית המעידה כי רכישת שני המוצרים
המשתתפים במבצע בוצעה ברכישה אחת ובתקופת המבצע.

.1.3 . המשתתף במבצע יהא זכאי לקבל הטבה אחת בלבד במסגרת תקופת
המבצע, אף אם בידו יותר מחשבונית קניה מזכה אחת.

3.1.4 . המשתתף במבצע לא החליף את המוצר או ביטל את העסקה כאמור
בסעיף 5 לתקנון זה.

3.2 . המשתתף במבצע אינו רשאי להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה,
ובכלל זה קבלת הטבה אחרת חלף הטבה זו.

4 . מימוש ההטבה במבצע קנה/קבל

1 . משתתף במבצע שעמד בתנאי תקנון זה, לרבות אלו המפורטים בסעיף 3 לעיל
(התנאים למבצע), יהא זכאי לממש את ההטבה ולקבל את המוצר שניתן
במסגרת ההטבה, בכפוף לתנאים הבאים:

4.1.1 . המשתתף במבצע מימש את ההטבה במעמד רכישת המוצרים
המשתתפים במבצע בלבד;

4.1.2 . המשתתף במבצע מימש את ההטבה בחנות בה נרכשו המוצרים
המשתתפים במבצע.

4.2 . ישפאר אינה מתחייבת כי אספקת הקונסולה תהיה במועד הספקת מסך טלוויזיה
מסוג Sony . זמן אספקת מסך הטלוויזיה תהיה בתוך 21 ימי עבודה מיום קבלת
ההזמנה בישפאר. למשתתף במבצע לא תעמוד כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי
ישפאר או מי מטעמה בגין כל עיכוב או דחייה במועד קבלת ההטבה או כל חלק
ממנה.

4.3 . ישפאר שומרת לעצמן את הזכות לשלוח את ההטבה או חלק ממנה לבית הלקוח
במקום לספק את ההטבה בחנות.

5 . שינוי או ביטול עסקה

.1 . במקרה של שינוי או החלפת המוצר המשתתף במבצע לאחר הרכישה:

5.1.1 . משתתף במבצע שהחליף אחד מהמוצרים המשתתפים במבצע שרכש
במוצר אחר שאינו נמנה על המוצרים המשתתפים במבצע הנזכרים
מעלה, טרם קבל ההטבה, תיפסק מיידית זכאותו לקבלת ההטבה או
כל חלק ממנה שטרם סופק לו.

5.1.2 . משתתף במבצע שהחליף אחד מהמוצרים המשתתפים במבצע שרכש,
במוצר אחר שאינו נמנה על המוצרים המשתתפים במבצע הנזכרים
מעלה, לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב את ההטבה שקיבל במסגרת
המבצע על כל חלקיה, באריזתה המקורית וללא כל נזק ובקשר
לאחריות – זכאותו לאחריות מורחבת תיפסק לאלתר. לחלופין, יהיה
זכאי המשתתף במבצע לשלם לישפאר את שוויה המלא של ההטבה,
במעמד החזרת המוצר.

5.2 . במקרה של ביטול עסקה:

5.2.1 . משתתף במבצע שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה
והחזרת מוצרים של ישפאר, טרם קבלת ההטבה, תיפסק מיידית
זכאותו לקבלת ההטבה או כל חלק ממנה שטרם סופק לו.

5.2.2 . משתתף במבצע שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה
והחזרת מוצרים של ישפאר, לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב את
ההטבה שקיבל במסגרת המבצע על כל חלקיה, באריזתה המקורית
וללא כל נזק ובקשר לאחריות – זכאותו לאחריות מורחבת תיפסק
לאלתר. לחלופין, יהיה זכאי המשתתף במבצע לשלם לישפאר את
שוויה המלא של ההטבה, במעמד החזרת המוצר.

5.3 . במקרה של נזק להטבה:
משתתף במבצע שבחר להשיב את ההטבה כאמור בסעיפים 5.1.2 או 5.2.2 לעיל,
כשההטבה ניזוקה, יחויב לשלם לישפאר במבצע את שוויה המלא של ההטבה,
כמפורט לעיל, במעמד החזרת המוצר.

5.4 . במקרה של החזרה ו/או ביטול עסקה בקשר לאחד מהמוצרים המשתתפים
במבצע, יוחזר אותו המוצר בהתאם להוראות כל דין ובכפוף לנהלי ישפאר.

6 . שונות

6.1 . המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון
זה.

6.2 . רכישת מוצר מהמוצרים המשתתפים במבצע בתקופת המבצע מהווה הסכמה של
הרוכש לעמידה בתנאי המבצע בהתאם לאמור בתקנון זה.

6.3 . יובהר כי ישפאר אינה מעניקה הנחות, הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין
בתקנון זה.

6.4 . אין כפל מבצעים.

6.5 . פרסום המבצע בערוצי השיווק והמדיה השונים ובנקודות המכירה של המשווקים
המשתתפים במבצע יבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ישפאר.

6.6 . האחריות למימוש המבצע מוטלת על המשתתף במבצע בלבד. ישפאר לא תישא
באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין
במשתתף במבצע.

6.7 . ישפאר לא תישא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתף במבצע, או כל אדם
אחר, עקב או במהלך ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או שימוש במוצרים
המשתתפים במבצע, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.

6.8 . ישפאר אינה אחראית על אופן הצגת המוצרים המשתתפים במבצע אצל
המשווקים המשתתפים במבצע, וכן אינה אחראית בשום מקרה לטיב או לאיכות
השירותים שיינתנו בנקודות המכירה בהן יירכשו המוצרים המשתתפים במבצע
במסגרת המבצע ובכלל.

6.9 . הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות
השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת

ההתיישנות לכל תביעה נגד ישפאר בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין
מהשתתפות במבצע הינה שנה ממועד סיום המבצע.
****