תקנון מבצע: כל לקוח חמישי זוכה ב- PLAYSTATION 5 על רכישת מסך סוני מגוון סדרות BRAVIA XR

תקנון מבצע: כל לקוח חמישי זוכה ב- PLAYSTATION 5 על רכישת מסך סוני ממגוון סדרות BRAVIA XR

 

  1. תיאור המבצע:
   צרכן סופי הרוכש "בחנות מורשה", כהגדרתה בסעיף 8 להלן, בתקופת המבצע (כהגדרתה בסעיף 2 להלן), מסך סוני מסדרות ה-XR החדשות של סוני מהדגמים המפורטים בסעיף 6 להלן, זכאי להשתתף בהגרלה שבה כל משתתף חמישי זוכה בקונסולת PS5™, כמפורט בסעיף 7 להלן.

  "צרכן סופי" לעניין תקנון זה: מי שמלאו לו 18 שנים. מובהר כי משתתף בפעילות שאינו בגיר (לא מלאו לו 18 שנים), יוכל להשתתף בפעילות רק אם קיבל את הסכמת אפוטרופוסיו לכך, בהתאם להוראות כל דין.

   

  1. תקופת המבצע:
   החל מתאריך 7.11.2021 ועד לתאריך 15.12.2021 (כולל), או עד גמר מלאי מוצר ההטבה ו/או המוצרים המשתתפים במבצע, הראשון מביניהם. על הצרכן לרכוש את המוצר המשתתף במבצע בתקופת המבצע ולהחזיק בחשבונית המעידה כי הרכישה בוצעה בתקופת המבצע.

  תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות הפעילות המסחרית של המשווקים המשתתפים במבצע.

   

  1. מועד ההגרלה: ההגרלה תיערך ביום ד', 29 בדצמבר 2021, באופן ובתנאים כאמור בתקנון זה.

   

  1. תנאי ההגרלה: ברכישת מסך SONY BRAVIA מהדגמים המשתתפים במבצע המפורטים בסעיף 6 להלן, על הלקוח הסופי להיכנס לקישור המפורט בסעיף 5 להלן ולבצע רישום למסך אותו רכש בצירוף פרטים אישיים, התואמים את הפרטים המופיעים על גבי חשבונית הרכישה וזאת תוך 7 ימים ממועד הרכישה.

  ביום ד', 29 בדצמבר 2021, חברת ישפאר תקיים הגרלה בפיקוח רו"ח מורד לחם ושו"ת בין כל 5 קונים שיירשמו בהתאם להוראות המפורטות להלן, וביניהם תוגרל קונסולת Playstation5 אחת.

  במקרה של יתרת נרשמים שטרם השתתפו בהגרלה הנמוכה מ-5, לא תערך הגרלה נוספת בינהם. כך למשל, במידה ויירשמו 12 נרשמים, ייבחרו במסגרת ההגרלה הנרשמים במספר 5, ו- 10 ושני הנרשמים הנותרים (במקום 11 ו- 12) לא יהיו זכאים להשתתף בהגרלה נוספת.

   

  את ההגרלה תערוך ישפאר מוצרי צריכה בע"מ ("ישפאר")בהתאם ובכפוף לתקנון זה, ובהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז–1977 (להלן: "ההיתר הכללי").

   

  1. קישור לרישום המוצר להגרלה : ISFAR.CO.IL/PS5.

   

  1. דגמי מסכי סוני BRAVIA המשתתפים במבצע:

   

  מספר סידורי כמות המלאי מכל דגם
  XR-83A90JAEP 20
  XR-77A80JAEP 50
  XR-65A90JAEP 50
  XR-55A90JAEP 50
  XR-65A83JAEP 200
  XR-55A83JAEP 200
  XR-75X95JAEP 20
  XR-75X90JAEP 200
  XR-65X95JAEP 20
  XR-65X90JAEP 200
  XR-55X90JAEP 100
  XR-50X90JAEP 50

   

  1. המלאי המינימאלי של המוצרים המשתתפים במבצע, המצוי בידי ישפאר או "החנויות המורשות": 1,000 יחידות סה"כ.

  יובהר כי מחירי המוצרים המשתתפים במבצע נקבעים על ידי המשווקים המשתתפים במבצע בלבד ולפי שיקול דעתם הבלעדי. מחירי המוצרים המשתתפים במבצע עשויים להיות שונים בנקודות המכירה של המשווקים השונים ויוצגו בנקודת המכירה עצמה.

  המוצרים המשתתפים במבצע יהיו אך ורק חדשים ובאריזתם המקורית, אשר יובאו על ידי ישפאר בע"מ ונרכשו ב"חנות מורשה" כהגדרתה בסעיף 9 להלן.

   

  1. מוצר ההטבה:

  מוצר ההטבה המוגרל הינו קונסולת PS5 מדגם : CFI-1116A. שווי מוצר ההטבה: 2450 ₪ מחיר מומלץ לצרכן כולל מע"מ.

  מלאי מינימלי של מוצר ההטבה: 200 פריטים.

   

  1. חנויות מורשות:
   אך ורק חנויות אשר הוסמכו ע"י ישפאר לשמש כחנויות מורשות למוצרי סוני.
   הקביעה אם חנות הינה "חנות מורשה" תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי. את רשימת החנויות המורשות שתחייב את ישפאר ניתן למצוא במשרדי ישפאר, באתר האינטרנט של ישפאר מוצרי צריכה בע"מ isfar.co.il. חנויות או סוחרים שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ"חנות מורשה". מוצרים שבמבצע שנרכשו באתר אינטרנט שאינו מורשה, אינם זכאי להשתתף בהגרלה.

   

  1. תנאי הזכאות להשתתפות בהגרלה השבועית:
   – רכישת מוצר המשתתף במבצע ע"י צרכן סופי בתקופת המבצע.
   – רכישת המסך בוצעה בחנות מורשה.
   – המסך הנרכש יובא ע"י ישפאר וניתנה לו אחריות של ישפאר.
   – המסך נרכש לשימוש ביתי בלבד.

  – הלקוח הסופי ביצע רישום מלא ותקין להגרלה בקישור המצורף עד ל 7 ימים ממועד רכישת המוצר שבמבצע. יודגש כי רישום שגוי של המספר הסידורי של המוצר הנרכש, יביא לפסילת הנרשם ולהוצאתו מרשימת המשתתפים בהגרלה, וזאת לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי של ישפאר וללקוח לא כל טענה כנגד ישפאר או מי מטעמה בקשר לכך.

  – המשתתף במבצע לא החליף את המוצר או ביטל את העסקה כאמור בסעיף 11 לתקנון זה להלן.

   

  1. החלפה, שינוי או ביטול:

  במקרה של שינוי או החלפת המוצר המשתתף במבצע לאחר הרכישה: משתתף במבצע שהחליף את המוצר המשתתף במבצע שרכש, במוצר אחר שאינו נמנה על המוצרים המשתתפים במבצע הנזכרים מעלה, לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב את ההטבה שקיבל במסגרת המבצע על כל חלקיה, באריזתה המקורית וללא כל נזק. לחלופין, יהיה זכאי המשתתף במבצע לשלם לישפאר/למשווק המשתתף במבצע את שוויה המלא של ההטבה, במעמד החזרת המוצר.

  במקרה של ביטול עסקה: משתתף במבצע שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של המשווק המשתתף במבצע, לאחר שקיבל את ההטבה, ישיב את ההטבה שקיבל במסגרת המבצע על כל חלקיה, באריזתה המקורית וללא כל נזק. לחלופין, יהיה זכאי המשתתף במבצע לשלם לישפאר/למשווק המשתתף במבצע את שוויה המלא של ההטבה, במעמד החזרת המוצר.

  במקרה של נזק להטבה: משתתף במבצע שבחר להשיב את ההטבה כאמור בסעיף זה לעיל, כשההטבה ניזוקה, יחויב לשלם לישפאר/המשווק המשתתף במבצע את שוויה המלא של ההטבה, במעמד החזרת המוצר.

   

  1. הזוכים במבצע ידרשו להציג חשבונית רכישה מקורית הכוללת את כל הפרטים, כפי שהצהירו עליהם בעת הרישום להגרלה. חשבונית רכישה מקורית שהועברה מבלי שרשום בה מספר תעודת זהות של הצרכן הסופי ופרטי התקשרות עימו לא תשתתף בהגרלה.

   

  1. עורך ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה אינו אחראי ולא יהיה אחראי באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת התקשורת ו/או בזק ו/או מערכת המחשבים, על כל מרכיביה של המשתתף בהגרלה, ולא ישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות ו/או כשלים כלשהם במתן איזה מהשירותים האמורים ו/או לנזקים כלשהם, ישירים ו/או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, אשר ייגרמו למשתתף במבצע ו/או לרוצה להשתתף במבצע בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. למען הסר ספק, לאף משתתף ו/או לרוצה להשתתף במבצע כלשהו במבצע לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך ההגרלה ו/או המפקח ו/או הארץ עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.

   

  1. הצרכן הסופי שיזכה בהגרלה יקבל את מוצר ההטבה רק לאחר שהמוצר המשתתף במבצע יסופק לכתובת אשר צוינה בהזמנה, וככל שהמוצר המשתתף במבצע מצריך התקנה, ככל שמוצר זה יותקן, וזאת באישור של מנהל הלוגיסטיקה של ישפאר ובהצגה של תעודת משלוח חתומה על-ידי הלקוח.

   

  1. למען הסר ספק, משתתף אשר ימלא נתונים חלקיים, או שהודעתו לא נקלטה במלואה, השתתפותו תפסל, לרבות לאחר שהודיעה לזוכה כי הוכרז כזוכה, ולא תהיה לו כל טענה כנגד ישפאר ו/או כל מי מטעמה בקשר לכך.

   

  1. לא ישתתפו במבצע ובהגרלה, עובדי הגופים המפורטים להלן ובני משפחותיהם בקרבה ראשונה כאמור בהיתר הכללי:
  • עובדי ומנהלי ישפאר ובני משפחותיהם ובכלל זה נושאי משרה של ישפאר מוצרי צריכה .
  • עובדי מפקח ההגרלה – משרד רו"ח מורד לחם ושו"ת ובני משפחותיהם.
  • עובדי ומנהלי משרד הפרסום אברהם בע"מ ובני משפחותיהם.

   

  1. הזכייה בפרס מוגבלת לזכייה אחת בלבד לאדם. אין כפל מבצעים. ההטבה תינתן כמו שהיא (AS IS) ולא ניתן יהיה להחליפה ו/או לשנותה ו/או להמירה ו/או להסבתה לאחר. הזוכה מוותר על כל טענה בקשר עם קבלת ההטבה לרבות תקינותה. הזוכה לא יהיה זכאי להטבה חלופי או שווה ערך או לכל תמורה אחרת, במידה ולא יממש את זכייתו, מכל סיבה שהיא. ישפאר תהיה פטורה בכל מקרה מכל פיצוי שהוא בקשר לכך.

   

  הודעה על תוצאות ההגרלה:

  1. הודעה טלפונית ובדואר רשום בדבר זכייה בפרס תימסר למועמד לזכייה בהגרלה אשר שמו עלה בגורל על ידי עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו ובהתאם להוראות סעיף 12 לעיל. במידה שלא התקיימו התנאים לפי תקנון זה, יעבור הפרס למועמד הבא לזכייה או לא יחולק כלל והכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי של ישפאר ולצרכן לא תהיה כל טענה בקשר לכך. במסגרת ההודעה הטלפונית על הזכייה יוודא עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו, את פרטיו של המועמד לזכייה בהגרלה. עורך ההגרלה, יפעל באופן יזום לאיתור המועמד לזכייה בהגרלה בתקופה שלא תעלה על 48 שעות מעת עריכת ההגרלה. פרסום תוצאות ההגרלה יפורסמו בהתאם להוראות התוספת להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.

   

  1. אם יתברר כי המועמד לזכייה בהגרלה מסר פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או יחולו נסיבות אחרות בהן תתחייב פסילת השתתפותו של המועמד לזכייה בהגרלה, ו/או אם המועמד לזכייה בהגרלה הפר את הוראות תקנון זה ו/או כל דין ו/או במידה שעורך ההגרלה ו/או מי מטעמו לא הצליח לאתר את המועמד לזכייה לצורך מסירת הפרס, חרף פעולות איתור שביצע כמפורט בסעיף 18 לעיל, תיפסל השתתפות המועמד לזכייה בהגרלה והוא לא יהיה זכאי לקבלת הפרס, והכל לרבות לאחר שהודיעה לזוכה כי הוכרז כזוכה.

   

  1. עם פסילת המועמד לזכייה בהגרלה, תהיה ישפאר רשאית לערוך מחדש הגרלה, והוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחוייבים. לחילופין, תהיה ישפאר זכאית לא לחלק כלל את הפרס והכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי ולצרכן הסופי לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

   

  1. במידה שגם זכייתו של מועמד לזכייה בהגרלה השני תיפסל, בהתאם להוראות תקנון זה, תהיה ישפאר רשאית לערוך מחדש הגרלה, והוראות תקנון זה יחולו בשינויים המחוייבים. לחילופין, תהיה ישפאר זכאית לא לחלק כלל את הפרס והכל לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי ולצרכן הסופי לא תהיה כל טענה בקשר לכך, וכך הלאה.

   

  1. בהתאם להוראות התוספת להודעה בדבר מתן היתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977, ישפאר תאפשר לזוכה לקבל את הפרס במשך תקופה של 30 ימים לפחות מיום פרסום תוצאות ההגרלה האחרונה במבצע ההגרלות או מיום משלוח ההודעה לזוכה בדואר רשום, בדבר זכייתו, לפי המאוחר מביניהם.

   

  1. למען הסר ספק, מועמד לזכייה בהגרלה, אשר לא אותר בפרק הזמן האמור לעיל ו/או לא סופק לו המוצר ו/או נפסל מסיבה אחרת לפי תנאי תקנון זה, תיפסל זכייתו והוא לא יהיה זכאי לפרס ו/או לכל פיצוי כלשהו מעורכת המבצע, והוא לא יישמע בכל טענה בנושא זה.

   

  מימוש הזכייה בפרס:

  1. מועמד לזכייה אשר תימסר לו הודעה על זכייה בהגרלה כאמור לעיל, יידרש להתייצב לצורך קבלת הפרס, במועד ובמקום אשר עורך ההגרלה יורה לו, ובכפוף לאמור להלן.

   

  1. לעניין מקום חלוקת הפרס – מובהר כי חלוקת הפרס תתבצע תוך הגעה למשרדי עורך ההגרלה, כפי שייקבע בהודעה לזוכה וזאת אך ורק לאחר שאושרו ואומתו פרטי הזוכה.

   

  1. הפרס יימסר לזוכה עצמו בלבד. תנאי מוקדם ויסודי למתן הפרס הינו הזדהות הזוכה באמצעות תעודה מזהה וחשבונית רכישה מקורית.

   

  1. לעניין מועד חלוקת הפרס – המועד לחלוקה ייקבע על פי זמינות מוצר ההטבה אצל ישפאר.

   

  1. במידה שמי מהזוכים בפרס, כהגדרתו לעיל, מכל סיבה לא יוכל לממש את הפרס, הוא אינו רשאי להעביר את הפרס לכל צד שלישי אחר, אלא באישור עורך ההגרלה מראש ובכתב. החלטתו של עורך ההגרלה בעניין זה הינה לפי שיקול דעתו הבלעדית והיא סופית ואינה ניתנת לערעור ולא תהיינה כל טענה בקשר לכך. כמו כן הפרסים אינם ניתנים להמרה על ידי הזוכים, בכסף או בשווה כסף.

   

  1. למען הסר ספק, יובהר כי עורך ההגרלה לא יישא בכל הוצאה ו/או תשלום ו/או היטל וכיו"ב שלא נטל על עצמו במפורש, והם יחולו על הזוכה בלבד.

   

  1. עורך ההגרלה שומר לעצמו את הזכות לעכב ו/או לבטל מסירת פרס בקרות אחד המקרים הבאים, ובכפוף לקבלת אישורו של המפקח על ההגרלה לגבי כל מקרה ומקרה, כמפורט להלן:
  • חשש לאי תקינות ו/או זיוף ו/או מרמה לגבי זכאותו של המועמד לקבלת ההטבה.
  • סירוב המועמד לקבלת ההטבה למסירת פרטיו.
  • סירוב המועמד לקבלת ההטבה לאשר בחתימתו את קבלת הפרס.
  • המועמד לקבלת ההטבה המחה את הפרס לצד שלישי כלשהו, ללא הסכמת עורך ההגרלה מראש ובכתב.
  • המועמד לקבלת ההטבה לא התייצב לקבל את הפרס באופן אישי.
  • כל סיבה אחרת אשר יש בה, על פי הדין או תקנון זה, לעכב או לבטל את מסירת הפרס.
  • למועמד לקבלת ההטבה לא סופק המוצר המשתתף במבצע / בידי המועמד לקבלת ההטבה אין תעודת משלוח המעידה על אספקת המוצר המזכה אותו להשתתף בהגרלה.

  כללי

  1. הואיל והפעילות מבוססת על טכנולוגיה / דיוור / רשת האינטרנט, עורכת הפעילות אינה אחראית לתקלות ו/או שיבושים ו/או כשלים מכל סוג, שעלולים להיגרם במהלך הפעילות. עורכת הפעילות אינה מתחייבת כי הפעילות תקוים ללא תקלה, שגיאה, ניתוק, נפילה או טעות, ולמשתתף בפעילות לא תהיה כל טענה, דרישה או תביעה כתוצאה או בקשר לכך. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו, בין ישיר ובין עקיף, לכל תקלה ו/או טעות ו/או אירוע שבגינו לא הועברו פרטיו של המשתתף או שלא נקלטו פרטי המשתתף, או בגין תקלה שקרתה בשל הציוד בו נעשה שימוש או בשל טעות אנוש.

   

  1. המשתתף בהגרלה יישא בכל אחריות, מפורשת ומכל לא וכן ישפה את ישפאר בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ״ט עו״ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין, הנחייה או הוראה. זאת, למן דרישתה הראשונה של ישפאר ובאופן מיידי.

   

  1. המשתתף בהגרלה מודע לכך שיתכן ויפלו טעויות בניהול הפעילות, וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותו או אי השתתפותו בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

   

  1. מבצע זה נערך בהתאם להיתר הכללי.

   

  1. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף או יישות שאיננה אדם פרטי, אינם רשאים להשתתף בפעילות.

   

  1. רישומי עורך ההגרלה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור במימוש הזכייה.

   

  1. עורך ההגרלה יהא רשאי על פי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי לתקן ו/או להוסיף ו/או לגרוע מהוראות תקנון הגרלה זה, לרבות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקה, וכן לשנות את המוצרים שבמבצע, סוג או שווי ההטבה הניתנת במסגרתה, וכן את מספר הזוכים בפעילות וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב באתר האינטרנט של ישפאר ובסניפי המשווקים המורשים אך מובהר כי מועד ההודעה המחייב יהיה מועד הפרסום באתר האינטרנט של ישפאר בלבד.

   

  1. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המעוניין להשתתף כי קרא את תקנון ההגרלה והוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא בפועל את התקנון מסכים המשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

   

  1. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר ההגרלה או הפעילות, למעט הודעה מטעם עורכת הפעילות בדבר שינוי תקנון זה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

   

  1. כל מחלוקת בנושא פרשנות התקנון ו/או תנאי המבצע ו/או ההגרלה, יובאו להכרעתו של המפקח על ההגרלה, וקביעתו בנושא זה תהיה סופית ומכרעת לפי שיקול דעתו הבלעדי, ותחייב הן את המשתתפים ו/או המשתתפים הפוטנציאליים, והן את עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו וכל גורם הקשור במבצע ובהגרלה או מי מטעמו.

   

  1. עורך ההגרלה ו/או מי מטעמו והגורמים הקשורים במבצע ו/או מי מטעמם, לרבות המפקח על ההגרלה, אינם אחראים לנזקים כלשהם, בין ישירים ובין עקיפים, שיגרמו למשתתפים בהגרלה ו/או למועמדים לזכייה בהגרלה ו/או לזוכים בהגרלה, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בגין נזקים מחמת תאונות, מחלות, גניבה, אובדן ו/או שוד מסמכים, כרטיסי אשראי, מימון, דמי אשפוז, הוצאות רפואיות וכל נזק אחר שייגרם בקשר עם מבצע זה ו/או עם בקשר עם הפרסים.

   

  1. המשתתף ו/או המעוניין להשתתף במבצע, מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורך ההגרלה ו/או המפקח על ההגרלה ו/או כל מי מטעמם, מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למבצע ולתוצאותיו.

   

  1. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, בהשתתפותו במבצע מסכים המשתתף במבצע כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד', אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), שביתה, פיגועים, מחלות או מגיפות, אסונות טבע וכיו"ב אשר אינם תלויים בעורך ההגרלה, לא יחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.

   

  1. בכל מקום בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הינה לגברים ונשים כאחד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון יחיד, הכוונה גם לרבים במשמע.

   

  1. תקנון זה יוצג באתר ישפאר במשך תקופת הפעילות, בכתובת אתר האינטרנט isfar.co.il והוא עשוי להשתנות מפעם לפעם בהתאם לשיקול דעתה של ישפאר.

   

   

  1. הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב. תקופת ההתיישנות לכל תביעה או טענה או הליך נגד ישפאר בכל עניין הנובע במישרין ו/או בעקיפין מהשתתפות בהגרלה או בפעילות, הינה שנה ממועד סיום תקופת הפעילות.

   

  1. מובהר בזאת כי אין בכל האמור בכללי פעילות אלה כדי לגרוע באופן כלשהו מזכויותיה של עורכת הפעילות המוקנות לה על פי כל דין.

   

  ט.ל.ח