תקנון מבצע-הרחבת שנות אחריות למוצרי LENCO

-תקנון-

 

תקנון מבצע-הרחבת שנות אחריות למוצרי LENCO

 1. כללי
 • תקנון זה נועד להסדיר ולקבוע את תנאי המבצע, כהגדרתו להלן, בנוגע לרכישת מקפיאים ומקרריםNo-Frost LENCO, המיובאים על ידי ישפאר מוצרי צריכה.
 • בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
 • תנאי תקנון זה מנוסחים בלשון זכר אך מיועדים ומופנים אל גברים ולנשים כאחד.
 • תקנון זה יוצג באתר האינטרנט של ישפאר במשך תקופת המבצע, בכתובת אתר האינטרנט isfar.co.il  (להלן: "אתר ישפאר").
 1. הגדרות
"המבצע" מבצע למקפיאים ומקררים No-Frost ,.
"משתתף" צרכן פרטי שעומד בכל התנאים הבאים (במצטבר):

(1)  רכש אחד מרשימת הדגמים שמופיעים בנספח ב' המצורף לתקנון זה.

(2)  רכש אחד מהמוצרים המשתתפים במבצע לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי.

(3)  רכש את המוצר בתקופת המבצע, בכפוף לתנאים המנויים בתקנון זה;

(4)  הזמין וקיבל הדרכה בתוך 15 יום ולא יאוחר מיום 15.5.2019.

"המוצר" מקררי ומקפיאי  No-Frost LENCO למעט מוצר מעודפים, תצוגה או פגום.

*למען הסר ספק כיריים אינם משתתפים במבצע.

מחירי המוצרים המשתתפים במבצע נקבעים על ידי המשווקים המורשים בלבד ולפי שיקול דעתם הבלעדי. מחירי המוצרים המשתתפים במבצע עשויים להיות שונים בנקודת המכירה של המשווקים השונים.

 

"ההטבה"

זכאות לרכישת אחריות מלאה למקררי ומקפיאי No-Frost  לתקופה נוספת של שנתיים, מעבר לשנת אחריות הקבועה על פי דין, בכפוף לתעודת האחריות המצורפת למוצר, בתמורה לתוספת תשלום של 199 ₪ (מאה תשעים ותשעה שקלים חדשים).

שווי ההטבה: אינו ניתן להערכה ועשוי להשתנות ממוצר למוצר.

"משווק המשתתף במבצע" משווק המופיע ברשימת המשווקים המורשים המצורפת כנספח א' לתקנון זה.

 

 

 1. תקופת המבצע
 • א. המבצע יהיה בתוקף החל מיום 1.08.2020 ועד ליום 31.10.2020 (כולל) (להלן: "תקופת המבצע") או עד גמר המלאי, כמפורט להלן, לפי המוקדם מביניהם.

מלאי מינימאלי בידי היבואן לסך הדגמים וההטבות שהוקצו למבצע: 1,000 יחידות.

 • ב. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן א' לחלק זה, תקופת המבצע תהיה במסגרת שעות הפעילות המסחרית של המשווקים המורשים המשתתפים במבצע.
 • ג. ישפאר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקופת המבצע או להפסיקו, וכן לשנות את רשימת קטגוריות המוצרים המשתתפים במבצע, סוג או שווי ההטבות העומדות לחלוקה וכן לנקוט בכל פעולה אחרת לפי שיקול דעתה הבלעדי. הודעה מוקדמת מתאימה תימסר לציבור באמצעות הודעות בכתב בחנויות המשווקים המשתתפים במבצע ובאתר ישפאר.
 1. תנאים למבצע:
 • משתתף אשר ירכוש בתקופת המבצע אחד מן המוצרים יהיה זכאי לקבל הטבה אחת בלבד בגין כל מוצר, וכל זאת בכפוף להתקיימות כל התנאים הבאים:
 • המשתתף רכש את המוצר בתקופת המבצע אצל משווק המשתתף במבצע ושילם תמורה מלאה בגינו. תנאי התשלום יוסדרו בין המשווק המשתתף במבצע לבין המשתתף;
 • המשתתף הציג לישפאר הוכחת רכישה (חשבונית מס) התומכת בביצוע רכישה בהתאם לתקנון המבצע, ובכלל זה תכלול את הפרטים הבאים: תאריך, פרטי המוצר שנרכש ופרטי המשווק המשתתף במבצע;
 • המשתתף הזמין וקיבל הדרכה מברימאג שירות בתוך 15 ימים מיום הרכישה, ולא יאוחר מיום 15.11.2020, וציין מראש בעת תיאום ההזמנה כי הוא זכאי לקבל את ההטבה.

פרטים ליצירת קשר עם ברימאג שירות להזמנת ההדרכה,

באמצעות טלפון מספר:  09-9711700

בימים א'-ה, בין השעות 08:00 ועד שעה 17:00 ובימי ו' משעה 08:00 ועד השעה 12:00;

 • המשתתף יהיה זכאי לקבל את ההטבה במעמד קבלת ההדרכה על המוצר בלבד וזאת עד ליום 15.11.2020 בכפוף לתשלום הנדרש כאמור בסעיף 4(ג) מטה;
 • המשתתף לא החליף את המוצר או ביטל את העסקה כאמור בסעיף 5 לתקנון זה.
 • המשתתף והמשווק המשתתף במבצע אינם רשאים להמיר או לשנות את ההטבה בכל אופן או צורה, ובכלל זה קבלת ההטבה אחרת חלף הטבה זו.
 • מימוש ההטבה:

משתתף שעמד בתנאי תקנון זה, לרבות אלו המפורטים בסעיף 4 זה (התנאים למבצע), יהא זכאי לממש את ההטבה באמצעות תוספת תשלום בסך של 199 ₪. התשלום עבור ההטבה יתבצע במעמד ההדרכה. תנאי התשלום יוסדרו בין נציג השירות של ברימאג לבין המשתתף.

 

 

 1. שינוי או ביטול עסקה
 • במקרה של שינוי או החלפת המוצר לאחר הרכישה:

משתתף שהחליף את המוצר במוצר אחר שאינו נמנה על הדגמים המשתתפים הנזכרים בתקנון זה, כך שזכאותו לקבלת ההטבה בהתאם לתקנון זה נשללת, תפקע זכאותו למימוש ההטבה.

 • במקרה של ביטול עסקה :

משתתף שביטל את העסקה, בהתאם למדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים של המשווק המשתתף במבצע,  יבוטל תוקף ההטבה מיד עם ביטול העסקה.

 

 1. שונות
 • המבצע יהיה בתוקף בכפוף לקיומם המצטבר של כל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 • יובהר כי ישפאר אינה מעניקה הנחות, הטבות או מתנות נוספות מלבד המצוין בתקנון זה.
 • רכישה של המוצר וקבלת ההטבה בגינה מהווה הסכמה להוראות תקנון זה על כל תנאיו.
 • פרסום המבצע בערוצי השיווק והמדיה השונים ובנקודות המכירה של המשווקים המשתתפים במבצע, יבוצע על פי שיקול דעתה הבלעדי של ישפאר.
 • האחריות למימוש המבצע מוטלת על המשתתף בלבד. ישפאר לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש המבצע מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין במשתתף.
 • ישפאר לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם למי מן המשתתפים, או כל אדם אחר, עקב או במהלך ההשתתפות במבצע, מימוש ההטבה או שימוש במוצר, וזאת מעבר לאחריות המוטלת עליה על פי דין.
 • ישפאר אינה אחראית על אופן הצגת המוצר אצל המשווקים השונים, וכן אינה אחראית בשום מקרה לטיב או איכות השירותים שיינתנו בנקודות המכירה בהן יירכשו את המוצרים במסגרת המבצע ובכלל.
 • ט.ל.ח.

 

*****
רשימת תחנות השירות ברחבי הארץ

 

שם התחנה כתובת עיר טלפון
חיפה ההסתדרות 88 מפרץ חיפה 09-9711700
אילת הבורסקאי 9 אילת 09-9711700
חולון הבנאי 12 חולון 09-9711700
תל אביב לבונטין 11 ת"א 09-9711700
באר שבע דרך חברון 4 באר שבע 09-9711700
ירושלים כנפי נשרים 24 ירושלים 09-9711700

 

 

נספח א' – רשימת המשווקים המורשים שמשתתפים המבצע

 

שם סוחר מורשה
א.ל.מ סחר 2000 בע"מ
א.י. כתר אלקטריק בע"מ
א.ע. אלון החשמל בע"מ
אבי סופר
אולסייל קום בע"מ
אחים באראכאת
אלקטרו סומאר
אלקטרו רוחאנה
אלאנואר מקאלדה
אסתר אוניברסל בע"מ
ביג בוקס
ביתאן יורם בע"מ
בן-שלוש מוטי
בני פתחי חושן
ברילון אלקטרוניקה בע"מ
גל אלקטריק 2000
גלי קור הסלון בע"מ
דיאב דאעש
זיק אור מוצרי חשמל בע"מ
חברת נביל סלמן
חזי שיווק והפצה
חשמל אבו גוש שיווק ומסחר בע"מ
חשמל חמודה
טלרון
טרקלין חשמל בע"מ
י.שיר ובניו בע"מ
יוסי חשמל אור עקיבא
כל בו אחים סמרה
ל.ג.א סלון השרון
ליאור-בני צדוק שיראזי בע"מ
מ.ל פלטיניום
מאגרי חשמל
מג'אדלה סנטר
מוצרי חשמל חיים ר. בע"מ
מחסני גבעת שאול בע"מ
מיני זול
מיסטר אלקטריק בע"מ
מכשירי חשמל אריה
מרכז החשמל עיראקי בע"מ
מרכז המקררים – יצחק פרידברג
סלון אדיב (1985) בע"מ
סלון חללית
סלון ירושלים (מוצרי חשמל(בע"מ
סלון קזז
סנסנטר (2000) בע"מ
סעיד מלחם
פ.ר אלקטרוניקה
רדיו אורון )1998)בע"מ
רמי אלקטרוניקה
ש.מ חביש
שיא החשמל והמיזוג ב"ה בע"מ
ת. צורף בע"מ

 

 

נספח ב' – רשימת הדגמים שמשתתפים המבצע

 

קבוצת מוצר דגם המשתף במבצע
מקרר No-Frost LNF-6531BV
LNF-6501IXMDR
LNF-5401
LNF-473
LNF-3702
מקפיא No-Frost LFZ-376
מכונות כביסה LWM-9104
LWM-8100
LWM-7840
LWM-6802
LWM-5620F1

 

 

תעודת אחריות נוספת מוגבלת למקררי ומקפיאי No-Frost LENCO  

 

לקוח יקר ,

ישפאר מוצרי צריכה מודה לך על בחירתך ברכישת מקרר LENCO   .

למוצר שברשותך מוענקת תוספת של 36 חודשי אחריות מלאות, בתום תקופת האחריות בת 12 חודשים מתאריך הרכישה.

האחריות הנוספת המלאה, מוענקת תמורת תשלום נוסף חד-פעמי על סך 199 ₪.

 

האחריות הנוספת תהא בתוקף אך ורק בצירוף תעודת האחריות המקורית שנתקבלה עם רכישת המוצר ובהצגת חשבונית רכישה ו/או מסמך הוכחת רכישה.

 

תנאי האחריות הנוספת יהיו:

 1. האחריות הנוספת תקפה אך ורק בבית הלקוח.
 2. בתקופת האחריות המורחבת לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין איחור טכנאי מתוקף תיקון מס' 24 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, סעיף 18א (ב) – (ו).

 

 1. 3. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים :
 • הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במוצר או שנגרם על ידי כוח עליון.
 • הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי המוצר.
 • במוצר תוקנו או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידינו.
 • הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו, שליחו או נותן שירות אחריות מטעמו.
 • במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
 • הקלקול נגרם עקב טלטול של המוצר ממקום מגוריו של המחזיק במוצר למקום אחר.

 

 1. האחריות אינה כוללת מקרי שבר, שימוש או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המוצר כגון גוף המוצר, שריטות, קילופי צבע וכדומה, חלקי זכוכית, פלסטיק, גומי, פח, נורות סימון ונורות ביקורת.

 

 1. תעודה זו בתוקף רק לרכישה שהתבצעה בחנויות המורשות למכירת מוצרי LENCO בהתאם לרשימה המעודכנת על ידי החברה, למבצע המתייחס ברכישת מוצר LENCOבאמצעות המשווקים המשתתפים במבצע בין התאריכים: 18/03/2019 ועד 30/04/2019 בלבד ו/או עד סיום המבצע ע"פ שיקול דעת החברה.

 

 

שם לקוח: ……………………………           כתובת: ………………………………………………………..

 

טלפון: ……………………………….            מס' לקוח: ……………………………….

 

 

ישפאר, רח' ספיר 7 א.ת. הרצלייה פיתוח

טל: 09-9711700

 

 

תעודת אחריות נוספת מוגבלת למכונות כביסה LENCO  

 

לקוח יקר ,

ישפאר מוצרי צריכה מודה לך על בחירתך ברכישת מכונת כביסה LENCO   .

למוצר שברשותך מוענקת תוספת של 24 חודשי אחריות מלאות, בתום תקופת האחריות בת 12 חודשים מתאריך הרכישה.

האחריות הנוספת המלאה, מוענקת תמורת תשלום נוסף חד-פעמי על סך 199 ₪.

 

האחריות הנוספת תהא בתוקף אך ורק בצירוף תעודת האחריות המקורית שנתקבלה עם רכישת המוצר ובהצגת חשבונית רכישה ו/או מסמך הוכחת רכישה.

 

תנאי האחריות הנוספת יהיו:

 1. האחריות הנוספת תקפה אך ורק בבית הלקוח.
 2. בתקופת האחריות המורחבת לא יהיה הלקוח זכאי לפיצוי בגין איחור טכנאי מתוקף תיקון מס' 24 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, סעיף 18א (ב) – (ו).

 

 1. 3. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים :
 • הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק במוצר או שנגרם על ידי כוח עליון.
 • הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל, אי תקינות שקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי המוצר.
 • במוצר תוקנו או שהוכנסו בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך על ידינו.
 • הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן תעודת אחריות זו, שליחו או נותן שירות אחריות מטעמו.
 • במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
 • הקלקול נגרם עקב טלטול של המוצר ממקום מגוריו של המחזיק במוצר למקום אחר.

 

 1. האחריות אינה כוללת מקרי שבר, שימוש או תחזוקה לקויה ופגיעות במעטה החיצוני של המוצר כגון גוף המוצר, שריטות, קילופי צבע וכדומה, חלקי זכוכית, פלסטיק, גומי, פח, נורות סימון ונורות ביקורת.

 

 1. תעודה זו בתוקף רק לרכישה שהתבצעה בחנויות המורשות למכירת מוצרי LENCO בהתאם לרשימה המעודכנת על ידי החברה, למבצע המתייחס ברכישת מוצר LENCOבאמצעות המשווקים המשתתפים במבצע בין התאריכים: 18/03/2019 ועד 30/04/2019 בלבד ו/או עד סיום המבצע ע"פ שיקול דעת החברה.

 

 

שם לקוח: ……………………………           כתובת: ………………………………………………………..

 

טלפון: ……………………………….            מס' לקוח: ……………………………….

 

 

ישפאר,  רח' ספיר 7 א.ת. הרצלייה פיתוח

טל: 09-9711700